Beleidskader opvang asielzoekers

Asielopvang

Een heikel thema, dat heeft eenieder die de recente ontwikkelingen omtrent de spreidingswet, afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie volgt zeker gemerkt.

Op landelijk niveau volgen wij als Deurnese VVD de lijn dat het allerbelangrijkste doel is, maar ook moet zijn, instroom naar Nederland beperken! Wij laten graag onze landelijke partij in Den Haag aan de slag gaan met dit thema, dat voor heel Nederland een oplossing moet gaan bieden.

Op lokaal niveau werkt er echter iets anders door. Er zijn nu eenmaal OP DIT MOMENT een heleboel asielzoekers in Nederland waarvan ook wij als lokale Deurnese VVD vinden dat we die op zijn minst op een humane manier (Bed, Bad en Brood) moeten opvangen.

Willen wij dan zomaar asielzoekerscentra inrichten? Het antwoord van de Deurnese VVD daarop is NEE. Onze fractie heeft uitgesproken dat we willen werken aan een oplossing om asielopvang mogelijk te maken die recht doet aan de taakstelling die er ligt. We lopen zoals bekend niet weg voor onze verantwoordelijkheden. We willen dit echter wel op een manier die passend is voor de gemeente Deurne. Hiervoor hebben we het beleidskader opvang Asielzoekers opgesteld, welke in de raadsvergadering van dinsdag 23 januari j.l. is aangenomen.

Dit beleidskader richt zich op het inrichten van kleinschalige opvanglocaties, aangepast aan de mogelijkheden die de naaste omgeving biedt hiervoor.

Tijdens bespreking van de spreidingwet in de eerste kamer werd “ons” beleidskader aangehaald met de vraag aan de staatsecretaris of dit in zijn ogen een werkbare oplossing biedt. De staatssecretaris, Eric vd Burg, antwoorde hierop met een volmondig ja. Ook mr. Dr, Carolus Grütters van de vaksectie Migratierecht aan de Radboud Universiteit ziet het beleidskader als een werkbare oplossing: “kleinschalige opvang zorgt voor draagvlak, snellere integratie en is uiteindelijk goedkoper”

Deurnes Model

Het beleidskader ook wel “Het Deurnes Model” genoemd, regelt grofweg het volgende. We gaan er hierin vanuit dat een dorp of wijk in onze gemeente maximaal 1% van het inwoneraantal aan opvangplekken aan kan. De exacte aantallen staan in het beleidskader.

Met daarbij de aanvullende eisen t.a.v. van het hele communicatie- en participatietraject met de naaste omgeving van de mogelijke opvang locatie. Hiermee voorkomen we dat er zomaar, ineens, een locatie wordt ingericht.

Wij als fractie van de Deurnese VVD zijn ons er van bewust dat er ook met dit beleidskader reuring zal ontstaan als er nieuwe opvanglocaties in beeld komen, dat is onvermijdelijk. Het beleidskader zorgt er wel voor dat omwonenden weten wat ze kunnen verwachten, hoe ze geïnformeerd worden, hoe er met hun ideeën en opmerkingen wordt omgegaan, hoe ze kunnen participeren en hoe bijvoorbeeld de veiligheid gewaarborgd wordt.

Ook nu de spreidingswet er gaat komen is het goed dat dit beleidskader er ligt, we denken zelfs dat er kansen liggen voor bijvoorbeeld deurnese ondernemers die een locatie zouden willen aanbieden. Het opvangen van asielzoekers kan namelijk ook gewoon een businesscase met verdienmodel zijn. Dan moet natuurlijk nog steeds worden voldaan aan de eisen in het beleidskader.

De Deurnese VVD is zeer nauw betrokken geweest bij het opstellen van dit beleidskader, omdat we het voor onze inwoners gewoon goed geregeld willen hebben. Het beleidskader maakt duidelijk wat wij vinden dat de gehele gemeente aan zou kunnen. Tevens laat het zien dat kleinschalige opvang ook in de gehele gemeente terecht KAN komen.