Raadscommissies Omgeving & Samenleving en Bestuur

Inleiding

Om onze inwoners wat meer te betrekken en te informeren bij wat er allemaal speelt in de Gemeente Deurne zetten we elke maand relevante inhoud van de commissie vergaderingen beknopt op onze website. Mochten er dan zaken tussen staan die aanleiding geven voor reactie, dan vernemen wij dat uiteraard graag.

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen Helenaveen Zuid fase II

De gemeente heeft het voornemen om aan de Maatschappijstraat in Helenaveen 12 grondgebonden woningen te realiseren. De ontwikkel locatie is in eigendom van de gemeente en is momenteel in gebruik als weiland. De bouwkavels worden op verzoek van de dorpsraad naar aanleiding van een inventarisatie middels een CPO-constructie uitgegeven. De werving van de deelnemers moet nog plaatsvinden. Om het planvoornemen mogelijk te maken is een herziening van het planologisch kader noodzakelijk. Deze herziening vindt plaats door middel van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Hiertoe heeft de gemeente op 11 december 2023 een aanvraag ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ingediend. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen is het college het beslissingsbevoegde bestuursorgaan. Deze vergunning kan alleen worden afgegeven indien uw gemeenteraad daarvoor een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Dit voorstel ziet toe op deze verklaring van geen bedenkingen. ( link naar volledig voorstel )

Bestemmingsplan Vlierdenseweg, realisatie 35 woningen

Het bestemmingsplan ‘Vlierdenseweg ong., Deurne’ maakt de realisatie van 35 grondgebonden woningen met speelvoorzieningen en ontsluitingen mogelijk. Daarnaast wordt voor een ter plaatse gevestigd bedrijf een bouwvlak opgenomen ten behoeve van de oprichting van een opslagloods van maximaal 900 m2. ( link naar volledig voorstel )

Startnotie optimaliseren dienstverlening van gemeente Deurne

De gemeenteraad van Deurne heeft de ambitie uitgesproken om de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers van gemeente Deurne te optimaliseren. Om hier invulling aan te geven is een stappenplan opgesteld dat moet leiden tot een concreet uitvoeringsplan dat jaarlijks geactualiseerd wordt. ( link naar volledig voorstel )

Geef uw mening door een e-mail te sturen naar info@vvd-deurne.nl of bel naar 06-34590960 Berry van Waayenburg fractielid VVD Deurne