Kent u onze beloftes van 2014 nog? Wij kijken terug en vooruit!
- 28 juni 2016

Kent u onze beloftes van 2014 nog? Wij kijken terug en vooruit!

Hier enkele beloftes in 2014 die VVD Deurne beloofd heeft aan haar kiezers in Deurne:
- Veiligheid voorop!
- Denken in kansen!
- Samenwerken moet lonen!
- Grondprijzen omlaag!
- Minder belastingen!

Tijdens de behandeling van de zomer beschouwingen, de jaarlijkse vooruitblik op 2017 (Kaderbrief), heeft de fractie teruggeblikt op enkele beloftes uit 2014. Beloftes die u wellicht herkent omdat ze aan de lantaarnpalen hingen in Deurne. Graag blikken wij terug en kijken wij vooruit om te bekijken hoe ver we zijn met de realisatie daarvan.

1)      Veiligheid voorop!
Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling hebben wij een drugsmotie ingediend. Wij hebben de burgemeester verzocht om nog meer aandacht te vestigen op het drugsbeleid onder jongeren en de handhaving van het drugsbeleid daarvan.

Wij merken dat de politie hogere prioriteit geeft aan preventie van het gebruik van drugs onder jongeren. Het is en blijft een groot probleem onder onze Deurnese jongeren en wij willen hier wederom aandacht voor vragen. Dit moet prioriteit blijven!

Daarnaast zijn wij zeer positief over het feit dat onze burgemeester actief aan de slag gaat met het Damoclesbeleid: Panden waarin drugs wordt geproduceerd of verhandeld dienen direct aangepakt en gesloten te worden. Een extra vraag naar geld om Deurne nog veiliger te maken heeft onze instemming.

Wat ook bijdraagt aan onze veiligheid op de weg is de opening van de Zuidelijke Omlegging. Eindelijk is het dan zover. Hopelijk wordt op korte termijn zichtbaar dat het vrachtverkeer het centrum van Deurne zal ontwijken en via de Zuidelijke Omlegging om Deurne heen zal rijden. Wellicht een aandachtspunt voor de wethouder om de rijrichting goed en duidelijk kenbaar te maken zodat zoveel mogelijk vrachtverkeer ook gebruik maakt van deze route. Ook hebben wij nog het verzoek om het fietspad naast de Zuidelijke Omlegging goed te verlichten. Ervaring leert ons dat het daar erg donker is.

VVD Deurne zal zich in blijven zetten voor realisatie van de spoortunnel zodat we het verkeer om Deurne heen kunnen leiden. Dit zal een positieve uitwerking hebben op onze economie, ons vestigingsklimaat en onze ambulance en veiligheidsdiensten kunnen dan een snelle oversteek maken in geval van nood.

2)      Denken in kansen!
Wij zijn ontzettend blij dat er een structurele bijdrage van 2 ton per jaar komt om de economie in het centrum te stimuleren. Wij dringen al jaren aan op een stimulans voor het centrum van Deurne. Op dit moment zijn de ondernemers in het centrum bezig met het opstellen van een plan van aanpak hoe deze financiële impuls eraan kan bijdragen dat de economie in het centrum van Deurne een stimulans krijgt. Juist door de ondernemers actief te betrekken bij dit proces en hen zelf de inschatting te laten maken wat het meest effectieve instrument zal zijn, zorgt ervoor dat de ondernemers de uitgevoerde werkzaamheden volledig zullen dragen. Dit is nu een typisch voorbeeld van de rode loper!

Ook lobbyen wij al jaren voor het dereguleren van de aanvragen voor een bouwvergunning. Dit proces moet simpeler en goedkoper! In ons verkiezingsprogramma hebben wij al gepleit voor de zogenoemde ‘balieomgevingsvergunning’ voor de bouw van een woning. Deze vergunning zorgt ervoor dat aannemers en architecten de bouwaanvraag direct zelf kunnen toetsen. Geen onnodige rompslomp en een vertragende werking van het overheidsapparaat meer, maar direct weten waar je aan toe bent. Complimenten voor dit college dat zij hiermee aan de slag gaan!

Bij ‘Denken in Kansen’ hoort ook een overheid die haar burgers actief informeert. Wij merken dat de verleende vergunningen wat lastig te vinden zijn voor onze burgers. Vandaar dat wij (raadsbreed) een motie indienen waarbij wij het college oproepen om ervoor zorg te dragen dat er meer ontvangers komen van de nieuwsmail én dat zij de verleende vergunningen ook via Facebook en Twitter kenbaar maakt.

Tot slot willen wij benadrukken dat wij blij zijn dat er weer schot zit in onze woningbouw, met name in de Spoorzone zijn er woningen gebouwd en verkocht. Een goed teken voor Deurne! Ook zijn wij blij dat de wethouder aan de slag is gegaan met het Oud Papier, wat ons betreft moeten verenigingen de mogelijkheid krijgen om het oud papier te blijven ophalen. Tevens hebben we bereikt dat het zwembad, De Wiemel, voor Deurne behouden blijft. Er zijn veel goede dingen gerealiseerd!

3)      Samenwerken moet lonen!
Ook in de zorg geldt dat samenwerken moet lonen. Wij als VVD-Deurne toetsen een samenwerking telkens aan twee voorwaarden: er moet sprake van zijn een kwaliteitsverbetering en de samenwerking moet geld opleveren. Wij hebben telkens gewaarschuwd voor het feit dat de samenwerking met Helmond, Peel 6.1., niet zorgt voor een kwaliteitsverbetering en gebleken is dat het ook niet heeft geleid tot kostenbesparing.

Wij hopen en vertrouwen erop dat de nieuwe werkwijze en ambities van de vijf peelgemeenten gaat brengen waar de inwoners van Deurne recht op hebben en waar het hardste om geroepen wordt: zorg dicht bij huis!

Doordat we de zorg laagdrempeliger hebben gemaakt  en meer maatwerk leveren voeren we betere zorg uit voor minder geld. Een goed voorbeeld uit de jeugdzorg: voorheen werden jongeren direct doorgestuurd naar zware zorg, bijvoorbeeld naar ‘t Vreekwijk waar zij intern werden opgevangen. Nu is het zo dat onze opvoedondersteuners worden ingeschakeld door de basisscholen en huisartsen om preventief, direct als er signalen zijn, het gezin en de jongeren aan huis, in hun eigen gezinssituatie, te begeleiden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er aan de voorkant een goede begeleiding plaatsvindt waardoor er minder jongeren in de problemen komen. Deze werkwijze om zoveel mogelijk lokaal en dichtbij de inwoners te regelen levert de gemeente Deurne geld op en zorgt voor betere en intensievere begeleiding. Een win-win situatie!

Wel is het zo en dat geven we ruiterlijk toe, dat de schoen wringt bij de huishoudelijke hulp. Daar is veel en misschien wel teveel bezuinigd de afgelopen periode. Gelukkig wordt hiernaar geluisterd en zal de wethouder dit in juli naar de commissie terugbrengen om te bekijken hoe dit probleem opgelost kan worden.

Wij zijn blij om te zien dat het college aan de slag is gegaan om onze samenwerkingspartners in beeld te brengen via de samenwerkingsmonitor. Wij zijn nog altijd kritisch op onze samenwerkingen. Het moet iets opleveren voor Deurne. Vooraf moeten doelstellingen geformuleerd worden, deze moeten vervolgens meetbaar zijn en we moeten hier de samenwerkingspartner op kunnen sturen. Mocht een samenwerkingsverband echt alleen maar geld kosten voor Deurne zonder dat het meerwaarde heeft moeten we hier ook kritisch op durven zijn en afscheid nemen. Wij hebben al vaker aangegeven erg kritisch te zijn op het MRE. Wat levert dit nu precies op voor Deurne in tegenstelling tot de kosten?

Wij vinden het echt een gemis dat in deze monitor niet meegenomen is of we (juridische gezien) kunnen stoppen met deze samenwerking en wat ons dat gaat kosten in de zin van eventuele boetebepalingen. Dat is ook de reden dat wij hier een motie voor indienen.

 4)      Grondprijzen omlaag!
Complimenten aan het college dat ze onze jarenlange oproep om de grondprijzen te verlagen en meer marktconform te maken heeft opgepakt. Naast het feit dat we de grondprijzen in de kerkdorpen al hebben verlaagd komt er nu een voorstel om de grondprijzen op de Willige Laagt te verlagen. Een goed initiatief waarbij we de wethouder ook vragen om actief aan de slag te gaan met de verkoop van industriegrond. De verkoop van industriegrond vraagt om een actieve houding en ambitieuze uitstraling van de wethouder.

Het feit dat wat lastig te verkopen kavels via een marktconforme taxatie in de markt worden gezet kunnen wij ook alleen maar stimuleren en ondersteunen. Als gemeente moet je meeveren op de markt en daaraan ook je grondprijzen koppelen. Marktconforme grondprijzen juichen wij toe!

5)      Minder belastingen!
Tot slot hebben wij aan onze inwoners beloofd om een lastenverlaging door te voeren in onze verkiezingsperiode. Die willen wij ook gaan waarmaken. De belastingen in Deurne zijn hoog, te hoog naar onze mening. Een meerpersoons huishouden in Deurne heeft namelijk 28% hogere woonlasten dan het gemiddelde in Nederland. Dat is veel te fors. Daarnaast vragen wij onze inwoners steeds meer zelf te doen en te regelen, dat juichen wij toe! Maar daar tegenover dient dan ook forse een lastenverlichting te staan.

In de aanbiedingsbrief van het college wordt al kenbaar gemaakt dat 1/3 van het geld dat Deurne zal ontvangen vanuit de herverdeling van het gemeentefonds wordt ingezet voor lastenverlichting. Wat ons betreft is dit een goede eerste aanzet maar zeker nog niet voldoende, na deze lastenverlichting zit Deurne namelijk nog steeds boven het gemiddelde in Nederland.

Wij stellen dan ook voor om het laatste deel van dit bedrag, ook 1/3 deel, volledig te besteden aan lastenverlichting en dienen daartoe een motie in.

Inzet wordt dus uiteindelijk beloond!


Delen
Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!