Begrotingsbehandeling Deurne 2018
- 7 november 2017

Begroting 2018: VVD Deurne kijkt terug, naar heden en toekomst!

Hier kun je ons verhaal lezen. Liever ons verhaal luisteren en bekijken? Klik op de youtube video!

Ergens de vingers voor durven opsteken, een Nederlands gezegde waar VVD Deurne pas nog aan moest denken. Het betekent ergens verantwoordelijkheid voor durven nemen.

Het is wat wij gedaan hebben samen met DOE! en DeurneNu na de verkiezingen van 2014. We hebben onze vingers opgestoken toen ons gevraagd werd mee te doen. En de tijd van terugkijken is, met de verkiezingen 2018 in aantocht, begonnen.

Lagere lasten, goede zorg, minder regels, iedereen doet mee en werken moet lonen zijn belangrijke items uit ons programma Het Beste voor Deurne.

Ondertussen zijn we vier jaar verder en kunnen we de balans opmaken. Die balans voor VVD Deurne is: we zijn klaar voor de toekomst. Klaar voor de toekomst, waarbij we Deurne een stap verder hebben geholpen, Deurne sterker hebben gemaakt, waarbij we Deurne naar een nieuw en beter niveau hebben gebracht.

Bijvoorbeeld de zorg is klaar voor de toekomst. Zorg dicht bij onze mensen in onze gemeente. Zorg die betaalbaar is en zorg die uitvoerbaar is. Zorg samen met de inwoners van Deurne.

De jeugdzorg moet in de toekomst ook gewaarborgd blijven. Hoe organiseren we die zo dat hulp in voldoende mate geboden wordt? Tijdens de de informatiebijeenkomst in Gemert vorige week zien we dat ook daar enorme stappen worden gezet. Stappen richting een betere toekomst.

We zijn dichter bij een duurzame toekomst. Gemeentelijk vastgoed wordt aangepakt en vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners met hulp van de gemeente zonnepanelen aanschaffen. Het zijn wellicht kleine stappen naar een energieneutraal Deurne. Het zijn wel toekomstbestendige stappen. Stappen waar anderen weer op verder kunnen bouwen.

We zijn klaar voor een toekomst waarin we nog beter bereikbaar zijn. Met een spoortunnel die gebouwd gaat worden en betere bereikbaarheid door de realisatie van de zuidelijke omlegging. Betere faciliteiten bijvoorbeeld rondom het station. Onze wens is dat die bereikbaarheid nog beter wordt. De omlegging Walsberg is een wens van VVD Deurne. Het ontlasten van deze wijk en het sneller kunnen doorstromen van verkeer in het centrum zijn voor ons de belangrijkste argumenten.

We zijn klaar voor een financieel sterke toekomst. De begroting laat nog een kleine min zien in 2018. De begroting is meerjarig structureel sluitend. Een begroting die wat ons betreft steeds beter leesbaar wordt. Een begroting die in ieder geval eindelijk een voldoende scoort als het gaat om de risico paragraaf. Ook wat dat betreft klaar voor de toekomst. Geen leningen meer die toekomstige generaties moeten oplossen.

Nogmaals voorzitter, we hebben Deurne sterker gemaakt en we hebben Deurne naar een hoger niveau gebracht. En VVD Deurne staat te popelen om Deurne naar een nog beter niveau te brengen. Ons werk is namelijk nooit klaar, het kan altijd nog beter. Tevreden zijn wij nooit.

Een sterke gemeente is intern goed georganiseerd. Met voldoende capabele mensen. We kunnen met wat meer lucht in de financiën ook weer meer mensen aannemen. Hoe zorgen we er nu voor dat we dat in de grip kunnen houden? Hoe blijven we wendbaar en flexibel en financieel sterk. De toekomstige vraag is: Hoe kunnen we nu sturen op het totaal aantal FTE en dit ook in beeld houden? Het vult dan hier een halve FTE in, en dan weer een hele FTE daar. Dit geeft een vertekend beeld van de personele kostenontwikkeling. Het blijft dermate onduidelijk wat dit doet met het totale aantal FTE binnen het gemeentelijk apparaat. Die kosten nemen derhalve oncontroleerbaarder toe, hetgeen we niet willen en graag beheersbaar houden. Welke taak iemand nu precies uitvoert is voor ons van minder groot belang.

In het flexibel bedrijfsvoering budget is wat ons betreft ook de vraag hoe lang mag nu iemand uit die post betaald worden? Mogen dit ook structurele werkzaamheden zijn? We vragen de portefeuillehouder om dit mee te nemen in zijn antwoorden.

Daarnaast gaat het natuurlijk om hoe dienstverlenend is de gemeentelijke organisatie in de toekomst? De rode loper als metafoor voor een faciliterende overheid. De overheid die actief meedenkt bij het wegwerken van knelpunten. We blijven ons sterk maken voor een hoger dienstverleningsniveau, omdat we simpelweg nog niet het gewenste niveau bereikt hebben. We zijn benieuwd wat de portefeuillehouder hierover voor visie heeft. Hoe kan het serviceniveau van de gemeente Deurne nog verder omhoog?

Buiten de muren van dit gemeentehuis ligt de echte toekomst. Hoe blijven we ervoor zorgen dat het werk gedaan kan worden? De vooruitzichten zijn voor onze regio somber. We gaan een groot tekort krijgen aan vakmensen. Bedrijven in Deurne hebben met name vakmensen nodig. Wij durven wel te stellen dat dit een bedreiging is voor de lokale economie. In de toekomst zijn we in Deurne nog actiever met opleiden, ondernemers verzinnen hier al plannen voor. Hoe ziet de wethouder deze ontwikkeling en wil hij toezeggen dat het budget voor het economisch actieplan Deurne gebruikt kan worden voor deze initiatieven?

In de toekomst kunnen we niet zonder arbeidsmigranten. Wij denken echt dat we deze mensen heel hard nodig hebben. We zeiden het eerder al, we gaan handjes te kort komen. We moeten stoppen met retoriek over onveiligheid en overlast en werken aan acceptatie en inpassing. Ze zijn er, ze blijven er en we hebben deze vakmensen heel hard nodig. Wij willen deze mensen welkom heten in Deurne. In onze wijken en dorpen die allemaal een eigen schaal en maat kennen.

We kiezen nadrukkelijk voor iedereen aan het werk. Zoals gezegd is er meer dan genoeg te doen in en om onze gemeente. We durven naar mensen te kijken met kansen. Iedereen kan iets bijdragen. Onze heilige overtuiging is nu eenmaal dat werk de beste sociale voorziening is. Begrijp ons hier weer goed. Dit hoeft niet altijd te gaan om een betaalde baan van 40 uur. Er is zo ontzettend veel meer te doen. Zeker in de participatie samenleving die we willen zijn.

En dat betekent ook dat onze jeugd in de toekomst in Deurne moet blijven wonen. We hebben flink wat stappen gemaakt in het bouwen van huizen. We weten dat we nu niet stil moeten blijven zitten. Wat gaan we doen als de Rijtse Vennen en de Spoorzone vol zitten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat jeugd in de kerkdorpen ook echt kan blijven. Het zijn vraagstukken die we in de komende tijd moeten beantwoorden.

Om mensen in Deurne te laten blijven wonen moeten we wat VVD Deurne betreft de woonlasten nog verder laten dalen. We zijn nog steeds koploper in de regio. Wat VVD Deurne betreft een koppositie die we echt aan anderen moeten laten. Doel moet zijn gemiddelde woonlasten. Daarom roept VVD Deurne de gemeenteraad ook  op om voorzichtig te zijn. Voorzichtig te zijn met allerlei plannen. Plannen die we incidenteel nu wel kunnen betalen maar structureel een last gaan zijn voor de toekomst. Dat geld hebben we echt niet!

We zijn voor een sterke toekomstbestendige agrarische sector. We denken dat met innovatie en nieuwe technieken heel veel mogelijk is. De koppositie die Nederland heeft is immens. Vanuit vele windstreken zijn ze benieuwd hoe modern het hier geregeld is. En we durven ook te zeggen rotte appels moeten we hard aanpakken. Je houdt je aan de regels en zorgt voor een goed milieu.

Het centrum van Deurne moet compacter worden. Het grote winkelcentrum is helaas verleden tijd. Flexibel bestemmen van panden is voor ons een belangrijke oplossing. Gratis parkeren hoort daar voor ons bij als ook een bewaakte fietsenstalling.

Een laatste punt voorzitter is veiligheid. Iets waar wij ons enorm zorgen over maken. Drugs is daarbij voor ons het belangrijkste thema. We hebben al aandacht gevraagd voor drugs bij jongeren en we willen graag dat nogmaals aanhalen. We moeten blijven vechten tegen deze problematiek. Zeker ook vanwege de criminaliteit en de ondermijning die hier nog achter zit. Het kan onze samenleving ontwrichten en daar moeten we ons faliekant tegen verzetten. Wat VVD Deurne betreft mogen drugs niet normaal worden in onze samenleving.

Brengt mij bij het einde van het betoog van VVD Deurne. Een verhaal over onze keuzes voor Deurne. Keuzes die in de afgelopen vier jaar echt niet altijd eenvoudig waren. Ook niet voor onze fractie. Het zijn wel allemaal keuzes waar we voor de volle 100% achter blijven staan. En zo gaan we ook weer de toekomst in. Met open vizier en in debat over onze idealen. Om ons laatste filmpje te citeren: We staan zij aan zij, hand in hand en soms op een hoopje om van Deurne iets gaafs te maken want; VVD Deurne Durft!

 


Social wall Facebook VVD Deurne
Social Media
Op de Social Wall heb je al onze online activiteiten in een oogopslag in beeld!
Lijst VVD Deurne 2018
Onze mensen
Wij zijn er voor jou!